Proteináza K

Jedná se o endolytickou serinovou proteázu, která štěpí peptidické vazby v alifatických, aromatických nebo hydrofobních aminokyselinách. Nejmenší enzym, který může být hydrolyzován Proteinázou K je tetrapeptid. Enzym je aktivní při širokém rozsahu podmínek.

 

Nejčastější využití

 Při izolacích genomové DNA

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–—————–

T4 polynukleotid kináza

Enzym katalyzuje přenos γ-fosfátu z ATP na 5’-OH skupinu jedno- a dvouřetězové DNA, RNA. V přítomnosti ADP T4 polynukletid kinázy vykazuje 5’ fosfatázovou aktivitu a katalyzuje výměnu fosfátových skupin mezi 5′-P-oligo-polynukleotidy a ATP. Vykazuje také 3’ fosfatázovou aktivitu. Fosforylační reakce je zesílena přídavkem polyetylen glykolu a spermidinu.

 

Nejčastější využití

 Značení nukleových kyselin na 5’ koncích jako hybridizační sondy, sondy pro mapování transkriptu, primery pro sekvenování DNA a PCR primery.

 Fosforylace fragmentů DNA a RNA na jejich 5’ koních

 Odstranění 3’ fosfátových skupin

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–—————–

Alkalická fosfatáza

Alkalická fosfatáza katalyzuje odstranění 5’ a 3’ fosfátových skupin u DNA a RNA. Enzym rovněž odstraňuje fosfátové skupiny z proteinů.

 

Nejčastější využití

 Defosforylace klonovacích vektorů DNA pro zabránění recirkularizace během ligace

 Defosforylace DNA fragmentů na jejich 5’ konci před značením T4 polynukleotid kinázou

 Defosforylace proteinů