Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) nastává při interaci mezi dvěma molekulami barviva s elektronově exitovanými stavy. Excitace je přenesena z jedné (donorové ) molekuly barviva na druhou, akceptorovou molekulu barviva, a to bez emise fotonu. Molekuly akceptoru a donoru si musí být přitom v blízké vzdálenosti.

 FRET sondy jsou párem fluorescenčních sond, které se váží na své cílové sekvence, a které leží v blízkosti sebe.

 Každá sonda je značena jiným fluorochromem. Donorová sonda je značena fluorochromem na 3’ konci, akceptorová sonda na 5’ konci.

 Během PCR, sondy hybridizují k cílovým sekvencím. Donorový fluochrom (F1) je excitován externím zdrojem světla, přenese část své excitační energie na akceptorový fluorochrom. Excitovaný akceptorový fluorochrom emituje světlo o jiné vlnové délce, které je detekováno. Fluorochromy jsou vybrány tak, aby emisní spektrum jednoho fluorochromu se překrývalo s excitačním spektrem druhého.