LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ A MOLÁRNÍ KONCENTRACE NUKLEOVÝCH KYSELIN


Látkové množství a výpočet molární koncentrace nukleových kyselin

Počet bází
Hmotnost [µg]

Látkové množství

pmol DNA (ds)
pmol DNA (ss)
pmol RNA
pmol oligo MW:*

Molární koncentrace

Hmotnost [µg]
Objem [µl]
µM DNA (ds)
µM DNA (ss)
µM RNA
µM oligo